Byggande på Gåsö

ALLMÄNT
Vid byggnationer som kräver bygglov är inte samfällighetens styrelse en aktiv part förutom i frågor som gäller VAkapacitet, väg eller liknande infrastruktur. Lysekil kommuns Samhällsbyggnadsnämd är de som yttrar sig kring dessa frågor. Men efter ett belsut på årsstämman 2010 bestämde medlemmarna gemensamt att styrelsen ska informeras om alla bygglov, för att kunna sprida information till övriga medlemmar. Detta gör du enklast genom att skicka ditt underlag till samfallighet(at)gaso.nu.


Vid mindre ny och ombyggnationer arbetar styrelsen efter följande riktlinjer när det gäller byggande. Beslutat på styrelsemöte 210525. Riktlinjerna ska ses som ett levande dokument, och ett sätt att skapa samsyn kring byggande.

Inriktning för riktlinjer för ny- och ombyggnation av byggnader på S:1
1. Medlem som har byggnad på Gåsö S:1 och önskar göra en
ombyggnation av byggnaden (utan att ta i anspråk ny mark på Gåsö S:1),
måste inhämta skriftligt yttrande från de närmaste grannarna och om så
krävs, godkännande från samhällsbyggnadsnämndeni Lysekil. Kopior av
bygglovsansökningar ska även läggas ut på hemsidan gaso.nu.
Om samtliga berörda grannar ger sitt godkännande, ska styrelsen inte äga
rätt att kunna framföra invändningar till ombyggnationen.
För det fall inte samtliga berörda grannar ger sitt godkännande, ska
ärendet avgöras enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900).

2. Medlem som har en byggnad på Gåsö S:1 och som önskar expandera
byggnadens yta genom att ta ytterligare mark i anspråk på Gåsö S:1,
måste inhämta skriftligt yttrande från de närmaste grannarna och från
byggnadsnämnden i Lysekil.
Om samtliga berörda grannar ger sitt godkännande och den markyta som
medlemmen önskar ta i anspråk ligger i omedelbar anslutning till
byggnaden och inte utnyttjas av andra medlemmar samt är i begränsad
omfattning, ska styrelsen ge sitt godkännande till att marken tas i anspråk.
För det fall inte samtliga grannar ger sitt godkännande, får styrelsen ändå
ge sitt godkännande till att markytan tas i anspråk, förutsatt att kriterierna
enligt föregående stycke är uppfyllda. Styrelsen ska dock äga rätt att
hänskjuta frågan till medlemmarnas avgörande på ett ordinarie
föreningsmöte.

3. Om styrelsen nekar en begäran om att ta mark i anspråk på Gåsö S:1,
ska styrelsen vara skyldig att hänskjuta frågan för slutligt beslut av
medlemmarna på ett ordinarie föreningsmöte.

4. Ovanstående riktlinjer gäller även för person som inte är medlem i
föreningen, men som önskar göra ny- eller ombyggnation av byggnad på
Gåsö S:1.

5. Tillstånd från föreningens styrelse ska alltid inhämtas för att ansluta en
byggnad till föreningens anläggning för vatten och avlopp.

6. Dessa riktlinjer ersätter inte krav på bygglov och i förekommande fall
dispens från strandskydd.

Gåsö samfällighetsförening styrelse 2021