BYGGLOVSÄRENDE 7 SEPtember 2017

Bengt Sahlin - Ansökan om förhandsbesked avseende enbostadshus på tilltänkt avstyckning.