Gåsö samfällighets förrättning -
Lantmäteriets anläggningsbeslut och beslut om andelstal